Struktury wojewódzkie

logo solidarnej polski 640x0 rozmiar-niestandardowy

Statystyki

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

5788202
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Poprzedni tydzień
Miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkich
1221
2006
3227
2911509
53742
77694
5788202
Your IP: 3.231.230.177
2021-07-26 17:48


3063fe2f245a9dc204a5eca377208911101Klub So­li­dar­na Pol­ska jesz­cze w pią­tek złoży w Sej­mie pro­jekt uchwa­ły wzy­wa­ją­cej rząd do na­tych­mia­sto­we­go zwró­ce­nia się do or­ga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych o pomoc w wy­eg­ze­kwo­wa­niu od Rosji zwro­tu Pol­sce wraku Tu-154M - po­in­for­mo­wał szef SP Zbi­gniew Zio­bro.

Zbigniew Ziobro, fot. PAP/Leszek Szymański

 

 

Zda­niem Zio­bry pań­stwo pol­skie pod rzą­da­mi PO wy­ka­za­ło bez­rad­ność, jeśli cho­dzi o śledz­two smo­leń­skie. Jak mówił na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Sej­mie, na sku­tek za­nie­chań rządu, a także pre­zy­den­ta Bro­ni­sław Ko­mo­row­skie­go, Pol­ska nie ma do­stę­pu do pod­sta­wo­wych ma­te­ria­łów do­wo­do­wych w spra­wie ka­ta­stro­fy, m.in. wraku tu­po­le­wa.

 

Kon­fe­ren­cja SP od­by­ła się nie­dłu­go po tym, gdy Sejm po burz­li­wej de­ba­cie zde­cy­do­wał, że na obec­nym po­sie­dze­niu nie zaj­mie się pro­jek­tem uchwa­ły PiS w spra­wie zo­bli­go­wa­nia rządu Rosji do prze­ka­za­nia Pol­sce wraku Tu-154M.

 

- Nerwy pusz­cza­ją i emo­cje biorą górę wtedy, gdy praw­da boli, a praw­da jest taka, że pań­stwo pol­skie pod rzą­da­mi PO nie wy­wią­za­ło się ze swo­je­go za­da­nia pro­fe­sjo­nal­ne­go, rze­tel­ne­go i rze­czo­we­go za­dba­nia o prze­bieg śledz­twa, które mia­ło­by wy­ja­śnić przy­czy­ny ka­ta­stro­fy - po­wie­dział Zio­bro, na­wią­zu­jąc do prze­bie­gu de­ba­ty.

 

Jego zda­niem pań­stwo pol­skie nie za­dba­ło także o to, żeby wszyst­kie do­wo­dy ws. ka­ta­stro­fy były do dys­po­zy­cji pol­skich or­ga­nów ści­ga­nia tu na miej­scu, w Pol­sce. We­dług niego, pre­mier Do­nald Tusk po­no­si od­po­wie­dzial­ność za to, że "to śledz­two zo­sta­ło de facto po­zo­sta­wio­ne stro­nie ro­syj­skiej, która w spo­sób do­wol­ny może in­ter­pre­to­wać i in­ter­pre­tu­je fakty na swoją ko­rzyść".

 

- Dziś do­wie­dzie­li­śmy się od pana pre­mie­ra Do­nal­da Tuska, że rząd przez niego kie­ro­wa­ny wy­ka­zu­je swo­istą bez­rad­ność w tej spra­wie - po­wie­dział Zio­bro. Na­wią­zał w ten spo­sób do wy­po­wie­dzi pre­mie­ra, który we wcze­śniej­szym wy­stą­pie­niu przy­po­mniał, że w grud­niu 2010 r. roz­ma­wiał z pre­zy­den­tem Rosji Dmi­tri­jem Mie­dwie­die­wem i ten pu­blicz­nie za­de­kla­ro­wał wtedy, że w ciągu kilku mie­się­cy wrak Tu-154M wróci do Pol­ski.

 

Zda­niem Zio­bry, po­nie­waż te za­po­wie­dzi Mie­dwie­die­wa nie zo­sta­ły zre­ali­zo­wa­ne, Pol­ska po­win­na zwró­cić się do or­ga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych o pomoc w ich wy­eg­ze­kwo­wa­niu.

 

Po­in­for­mo­wał, że klub SP złoży jesz­cze w pią­tek do mar­sza­łek Sejmu Ewy Ko­pacz pro­jekt uchwa­ły zo­bo­wią­zu­ją­cej rząd do "wy­ko­rzy­sta­nia wszyst­kich moż­li­wo­ści praw­nych do na­tych­mia­sto­we­go zwró­ce­nia się do or­ga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych ta­kich jak Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska, ONZ, NATO, by wspól­ny­mi si­ła­mi po­przez pod­ję­cie sto­so­wa­nych dzia­łań dy­plo­ma­tycz­nych wy­eg­ze­kwo­wać na­tych­miast na Rosji, aby ta wy­wią­za­ła się ze swo­ich zo­bo­wią­zań, które skła­dał w jej imie­niu m.in. pre­zy­dent Mie­dwie­diew".

 

- Skoro pol­ski rząd jest bez­rad­ny, wy­ka­zu­je swo­istą nie­moc, brak pro­fe­sjo­na­li­zmu i nie­kom­pe­ten­cję, to pol­ski Sejm jest or­ga­nem wła­ści­wym do tego, aby wska­zać drogę rzą­do­wi, jakie na­le­ży pod­jąć dzia­ła­nia - oce­nił.

 

Lu­dwik Dorn przy­po­mniał, że SP w mi­nio­nym ty­go­dniu zło­ży­ła też pro­jekt uchwa­ły Sejmu o po­wo­ła­niu ko­mi­sji oby­wa­tel­skiej do wy­ja­śnie­nia ka­ta­stro­fy sa­mo­lo­tu Tu-154M w Smo­leń­sku. Za­sia­da­li­by w niej eks­per­ci, a nie po­li­ty­cy. Ko­mi­sja mia­ła­by upraw­nie­nia ko­mi­sji śled­czej.

 

Po­in­for­mo­wał, że So­li­dar­na Pol­ska bę­dzie "z całą mocą do­ma­gać się" od mar­sza­łek Sejmu Ewy Ko­pacz, by pro­jekt był roz­pa­try­wa­ny na naj­bliż­szym po­sie­dze­niu Sejmu, a także bę­dzie za­bie­gać o po­par­cie dla tej ini­cja­ty­wy u in­nych klu­bów. We­dług Dorna, Ko­pacz wstrzy­mu­je ten pro­jekt.

 

0
0
0
s2sdefault

Biuletyn

III płyta

Płyta "Pozytywni"

IMG 8344

Płyta G7

PPHU "GOLBALUX"

Logo Fabryka Domów 2018 2

Podkarpacki ZPN

logo zpn

PZPN - Łączy nas piłka

photo 454545

Podkarpacki ZPN

biuletyn 1 2017